ALO 174
ALO 177

Çaygören Baraj Gölü ihale ilanı

28.9.2018 / Gösterim Saysı : 433 / Arşiv
​ÇAYGÖREN BARAJ GÖLÜNÜN İSTİHSAL (AVLANMA) HAKKININ KİRALAMASI YAPILACAKTIR

 İlimiz Sındırgı İlçesi dahilinde bulunan Çaygören Baraj Gölünün İstihsal (Avlanma) Hakkı 13.02.2011 tarih ve 6111 sayılı "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunu'nun Geçici 12 nci Maddesi ve bu Kanuna dayalı olarak yayımlanan " Su Ürünleri Yetiştiriciliği Yatırımlarında İhtiyaç Duyulan Su ve Su Alanları ile Deniz ve İç sulardaki Su Ürünleri İstihsal Hakkının Kiraya Verilmesi Hakkındaki Yönetmelik kapsamında 5 yıllığına yönetmeliğin 7. Maddesinde belirtilen esaslara göre ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

Karar Numarası                                  : 2018/1

1-İdarenin
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Paşaalanı Mahallesi Gaffar Okkan Cd. Karesi
 1. Adresi          :

  Balıkesir
 2. Telefon ve faks numarası       : 2662462670 – 2662462674
 3. Elektronik Posta Adresi          : 10.bsu@tarimorman.gov.tr

  ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi 

  : http://balikesir.tarimorman.gov.tr 

              
2-İhale konusu işin 
 1. Niteliği, türü ve miktarı         : Hazırlanan stok tespit raporuna göre rezervuarda çeşitli balık türlerinde 8.500 kg stok bulunmaktadır. İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye yukarıda belirtilen internet adresinde yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. 
 2. Yapılacağı yer           : Çaygören Baraj Gölü
 3. Süresi          : 5 (beş) yıl

              
3- İhalenin 
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Koca Seyit Toplantı Salonu 

 1. Yapılacağı yer           :

  Paşaalanı Mahallesi Gaffar Okkan Cd. Karesi Balıkesir

  Yönetmeliğin 7. Maddesinin 1. Bendine göre uygun olan katılımcılar için 02.10.2018 Salı günü saat 14:00
 2. Tarihi ve saati           :

  İhalenin gerçekleşememesi durumunda yönetmeliğin 7. Maddesinin 3. Bendine göre 03.10.2018 Çarşamba günü saat 14:00

   
 3. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
  1. Yukarıda belirtilen yönetmeliğin 7. Maddesinin 1. Bendine göre ihaleye katılacak olan kooperatif, kooperatif birliği ve köy birliklerinden katılma şartları ve istenilen belgeler: 
    • İhale Başvurusu (dilekçe),
    • Karar Defterinin ilgili sayfasının Noter Onaylı sureti,
    • Yetki Belgesi
    • Ticaret Odasından Faaliyet Belgesi
    • İmza Sirküleri
    • Her sayfası imzalanmış ve kooperatif kaşesi vurulmuş idari ve teknik şartname, - Vergi ve SGK borcu olmadığına dair taahhütname.

     Yukarıda nevi belirtilen kuruluşlarla pazarlık usulü ile ihale gerçekleşecektir.
  2. İlanın 4.1 maddesinde yazılı kuruluşların ihaleye başvuruda bulunmamaları/şartların kabul edilmemesi/ihalenin yapılamaması halinde İhaleye başvuracak gerçek ve tüzel kişiler için katılma şartları ve istenilen belgeler:
   1. Gerçek kişi olması halinde, 
    • İhale Başvurusu (dilekçe),
    • Vatandaşlık numarası ile birlikte onaylı nüfus cüzdanı örneği,
    • Vekil olarak katılacakların noter tasdikli vekâletnameleri, yetkili olarak ihaleye katılacakların yetki belgeleri,
    • Tebligat adresi için İkametgâh belgesi veya nüfus kayıt örneği, - Her sayfası imzalanmış idari ve teknik şartname,
    • Vergi ve SGK borcu olmadığına dair taahhütname.

   2. Tüzel kişi olması halinde, 

    İhale Başvurusu (dilekçe),

    Ticaret ve Sanayi Odasından alınmış Sicil Kayıt Belgesi

    Şirketin imza sirküleri veya şirket adına teklifte bulunacak kimselerin imza sirküleri ile bu şirketin vekili olduğuna dair Noter onaylı vekâletnamesi, İmzalanmış şartname.
    • Vergi ve SGK borcu olmadığına dair taahhütname.

     Yukarıda belirtilen gerçek ve tüzel kişilerle Pazarlık (Açık Teklif) Usulü ile ihale gerçekleşecektir.
      
 4. İhale konusu istihsal hakkını kiralayan gerçek ve tüzel kişiler bu haklarını başkalarına devredemezler.

   
 5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

   
 6. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
  1. İhale dokümanı, idarenin adresinde Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğünden tatil günleri hariç hafta içi her gün mesai saatlerinde ve internet sitesinden ücretsiz olarak temin edilerek görülebilir.

    
 7. Teklifler başvuru ve tekliflerin bizzat yada noter onaylı vekillerce yapılması zorunludur. Posta ile yapılacak başvuru ve teklifler kabul edilmeyecektir.

    
 8. Yıllık Muhammen Kira Bedeli 4.157,25 ₺ dir. Sonraki yıllara ait kira artışları yönetmelikle belirlenen esaslar çerçevesinde yapılacaktır.

   
 9. İhalenin sonuçlanmasından sonra ihale bedeli üzerinden %6 kati teminat alınacaktır.

''