20.12.2017 / Gösterim Sayısı : 2187

İyi tarım uygulamaları destekleme başvuruları

İyi Tarım Uygulaması yapan çiftçilerin 2017 yılı üretimlerinin desteklenmesine yönelik iş ve işlemler, 17.09.2017 tarih ve 30183 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren, "Bitkisel Üretime Destekleme Yapılmasına dair 2017/39 nolu tebliğ'' kapsamında yürütülmektedir. Tebliğ gereği İyi Tarım Uygulamaları Desteklemeleri ile ilgili başvuru tarihleri aşağıda tablo halinde verilmiştir.

Destekleme AdıBelge Teslim Başlangıç TarihiBelge Teslim Bitiş TarihiAskı Süresi
İyi Tarım Uygulamaları DesteğiTebliğ Yayım Tarihi30.03.20185 (Beş) Gün

Destekleme Başvurularının Kabulü

1- Üretim yılı içerisinde ÇKS'de kayıtlı olan ve desteklemelerden faydalanmak isteyen çiftçilerin bu Tebliğde anılan desteklemeler için, Tebliğin yayımı tarihinden itibaren ÇKS'de kayıtlı oldukları il/ilçe müdürlüklerine EK-3'te yer alan Bitkisel Üretime Destekleme Ödemesi Başvuru Dilekçesi ile şahsen veya yasal temsilcisi aracılığıyla başvuruda bulunurlar. Dilekçede, yararlanmak istenilen destek adının EK-4'te bulunan onay kutucuğu (X) işaretlenir, başvuruda bulunulan her bir destekleme için ayrı dilekçe alınmaz.

2-  Çiftçiler, yararlanacakları desteklemeler için EK-4'te yer alan destekleme talep formunda belirtilen belgeleri, EK-2'de yer alan destekleme uygulama takvimine göre belge teslim bitiş tarihinden önce il/ilçe müdürlüğüne teslim etmek zorundadır.

3- EK-4'te yer alan destekleme talep formu iki nüsha olarak düzenlenir. Bir nüshası imza karşılığında çiftçiye teslim edilir, diğer nüshası çiftçinin ÇKS başvuru dosyasında muhafaza edilir. Çiftçinin başvuruda bulunduğu desteklemeler için ayrı ayrı dosya tanzim edilmez.

4-  Çiftçiler, EK-2'de yer alan destekleme uygulama takviminde belirtilen belge teslim bitiş tarihi sona eren bir destekleme için müracaatta bulunamaz.

5- a) İyi Tarım Uygulamaları Hakkında Yönetmeliğe göre bireysel veya grup sertifikasyonu seçeneğine göre meyve, sebze, çeltik, süs bitkileri, tıbbi aromatik bitki ürünlerinde veya örtüaltında iyi tarım uygulamaları faaliyetleri sonucunda yetkilendirilmiş kuruluşlarca 2017 üretim yılında düzenlenmiş iyi tarım uygulamaları sertifikasına sahip olanlar,

     b) Örtüaltında iyi tarım uygulamaları yapan çiftçilerden ÖKS'de kayıtlı olanlar, İTUD ödemesinden yararlandırılır.

6- Meyve, sebze, çeltik, süs bitkileri, tıbbi aromatik bitki ürünlerinde veya örtüaltında iyi tarım uygulamaları yapanlara yönelik İTUD ödemeleri, çiftçilerin ÇKS'de kayıtlı toplam alanlarını geçmemek kaydıyla yapılır.

7- Bir üretim yılında aynı arazi üzerinde birden fazla üretim yapılması durumunda, sadece bir üretim için ödeme yapılır.

8- Meyve, sebze, çeltik, süs bitkileri, tıbbi aromatik bitki üretiminde iyi tarım uygulamaları yapan çiftçilerin, 1/1/2017-31/12/2017 tarihleri arasında düzenlenen ve 2017 yılında geçerli olan İTU sertifikası ve yetkilendirilmiş kuruluşlarca düzenlenen EK-6'da yer alan İTU destekleme ödemesi sertifikası EK-2'de yer alan destekleme uygulama takvimine göre il/ilçe müdürlüğüne teslim etmek zorundadır.

9- Örtüaltı üretiminde iyi tarım uygulamaları yapan çiftçilerin, 1/1/2017-31/12/2017 tarihleri arasında düzenlenen ve 2017 yılında geçerli olan İTU Sertifikası, yetkilendirilmiş kuruluşlarca düzenlenen EK-6'da yer alan İTU destekleme ödemesi sertifika ekini ve EK-7'de yer alan örtüaltı alanlarda iyi tarım uygulamalarına ait kayıt sistemi belgesini, EK-2'de yer alan destekleme uygulama takvimine göre il/ilçe müdürlüğüne teslim etmek zorundadır.

Başvuruda Teslim Edilecek Belgeler

  1. Başvuru Dilekçesi (Ek-3)
  2. Destekleme Talep Formu (Ek-4)
  3. Döner Sermaye Makbuzu
  4. İyi Tarım Uygulamaları Sertifikası (2017 yılında verilmiş olacak)
  5. İyi Tarım Uygulamaları Sertifika Eki (Ek-6)
  6. Örtü altı alanlarda İyi Tarım Uygulamalarına ait Kayıt Sistemi Belgesi (Ek-7)


Ek Dosyalar

''