İdari ve Mali İşler

Şube Müdürü

​Ali ÖZÇELİK


Doğum Yeri ve Tarihi : Darende - Malatya 04/05/1960​

Medeni Hali               : Evli-2 Çocuk Babası


EĞİTİM

* Malatya Ticaret Lisesi​-1978

* Samsun 19 Mayıs Polis Okulu-​1985

* Eskişehir Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi-1997


GÖREVLER

* 1978-1979,1984-1985 Yılları arası Yukarı Selimli Köyü İlkokulu Vekil Öğretmenlik​

* 1985-1990 Van Emniyet Müdürlüğü Değişik birimlerde Polis Memuru​

* 1990-2000 İstanbul Emniyet Müdürlüğü Atatürk Havalimanı Koruma Şb.Md.lüğü​

* 1990-1995 Serbest Bölge Sorumlusu ve Pasaport Ekip Amiri​

* 1995-1996 Güngören İlçe Emniyet Müdürlüğü Personel- Disiplin Büro Amiri   

* 1996-1999 İnterpol Şube Müdürlüğü(Uluslararası Asayiş ve Terörle Mücadele Büro Amirliği Polis Memuru)​

* 1999-2000 Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürlüğü EKKM Büro Polis Memuru

* 2000- 2002 Balıkesir Emniyet Müdürlüğü- Asayiş Şube Müdürlüğü Polis Memuru​

* 2002- 2005 Balıkesir Vali Konağı Koruma Amiri​

* 2005- ~~ İçişleri Bakanlığının 03/10/2004 tarihinde açmış olduğu Sivil Savunma Uzmanlığı Unvanı Görevde Yükselme sınavını kazanarak, mezkûr bakanlığın  11/01/2005 tarih ve B050PGM0730002-02 sayılı bakan onayıyla Balıkesir İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne Sivil Savunma Uzmanı olarak atanmıştır. Halen bu görevi yürütmektedir. 

* 01.06.2015 tarihinden itibaren İ.M.İ. Şube Müdürlüğü görevini yürütmektedir. ​     ​


Birim Telefon Numarası: (0266) 246 26 70

Dahili                            : 1700


Şube Personeli

Güncelleniyor...​

Şube Görevleri

(9) İdari ve Mali İşler Şubesi Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

a) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümleri çerçevesinde kiralama, satın alma ve benzeri işleri yapmak, temizlik, güvenlik, aydınlatma, ısınma, bakım, onarım, taşıma ve benzeri hizmetleri yapmak/yaptırmak,

b) İl müdürlüğüne ait mevcut binalarının bakım, onarımları ile ihtiyaç duyulan bina ve arazilerin kiralama, satın alma, kamulaştırma gibi işlemlerini yürütmek, 9/11/1983 tarihli ve 2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu ve 23/9/1984 tarihli ve 18524 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Konutları Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde tahsis komisyonu oluşturmak, puanlama tahsis ve benzeri işlemleri yürütmek, 

c) İl müdürlüğüne ait taşınır ve taşınmazlarına ilişkin işlemleri ilgili mevzuat çerçevesinde yürütmek. Demirbaş ve tüketim malzemelerinin devir, teslim ve benzeri işlemlerini yapmak,

ç) İl müdürlüğünün genel evrak ve arşiv faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek, 

d) İl müdürlüğü personelinin daha etkin ve verimli hizmet yapabilmesi için hizmetiçi eğitim programları düzenlemek ve il müdürlüğüne ve Bakanlığımız kuruluşlarına aday olarak açıktan ataması yapılan personelin kuruluşlarla koordinasyonu sağlayarak aday memurların eğitimini yapmak, sonuçlarını Personel Genel Müdürlüğüne bildirmek,

e) İl müdürlüğünün ihtiyaç duyduğu araç, makine, alet ve benzeri araçlar ile bunların yedek parçalarının alımı, dağıtımı, transferini yapmak ve ikmal sistemini oluşturmak, 5/1/1961 tarihli ve 237 sayılı Taşıt Kanunu ve Taşıt Yönetmeliği çerçevesinde taşıtlar ile ilgili tüm hizmetleri yürütmek,

f) İl müdürlüğünde iç kontrol sisteminin kurulması ve işletilmesi ile ilgili çalışmaları yapmak ve koordinasyonu sağlamak,  

g) İl müdürlüğü personelinin atama, yer değiştirme, terfi, özlük ve mali hakları ile ilgili tüm iş ve işlemleri yapmak,

ğ) İl müdürlüğü Bilişim Teknolojileri Birimi'ni kurmak ve Bakanlığın bilişim teknolojileri politikaları, ilke ve hedefleri doğrultusunda bilişim varlıklarının çalışmasını temin etmek,

h) İldeki yayın malzemeleri ile ilgili hizmetleri yürütmek,

i) İl Müdürlüğü için elektronik ortamda yürütülmesine ihtiyaç duyulan; her türlü yazılım ve hizmetin devamlılığını, güvenliğini ve kontrolünü sağlamak,

k) İl Müdürlüğünün internet siteleri ve intranet yapıları ile içerik yönetim sistemlerinin kullanımına yönelik çalışmalar yapmak,

n) İl Müdürlüğünün bilişim altyapısının kurulumu, bakımı, onarımı, işletilmesi, ikmali, geliştirilmesi ve güncellenmesi ile ilgili işleri yürütmek,

o) İlgili kanunların belirlediği log kayıtlarının öngörülen sürece kaydedilmesini sağlamak, 

ö) İl Müdürlüğü bünyesinde işlenen ve saklanan verilerin gizliliğini, bütünlüğünü ve erişilebilirliğini sağlamak,

ı) Diğer mevzuat ve İl müdürü tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak.​

Şube Arşivi

  • ​Arşiv Güncelleniyor...
''