Sivil Savunma

Sivil Savunma Uzmanı

​Ali ÖZÇELİK


Doğum Yeri ve Tarihi : Darende - Malatya 04/05/1960​

Medeni Hali               : Evli-2 Çocuk Babası


EĞİTİM

* Malatya Ticaret Lisesi​-1978

* Samsun 19 Mayıs Polis Okulu-​1985

* Eskişehir Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi-1997


GÖREVLER

* 1978-1979,1984-1985 Yılları arası Yukarı Selimli Köyü İlkokulu Vekil Öğretmenlik​

* 1985-1990 Van Emniyet Müdürlüğü Değişik birimlerde Polis Memuru​

* 1990-2000 İstanbul Emniyet Müdürlüğü Atatürk Havalimanı Koruma Şb.Md.lüğü​

* 1990-1995 Serbest Bölge Sorumlusu ve Pasaport Ekip Amiri​

* 1995-1996 Güngören İlçe Emniyet Müdürlüğü Personel- Disiplin Büro Amiri   

* 1996-1999 İnterpol Şube Müdürlüğü(Uluslararası Asayiş ve Terörle Mücadele Büro Amirliği Polis Memuru)​

* 1999-2000 Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürlüğü EKKM Büro Polis Memuru

* 2000- 2002 Balıkesir Emniyet Müdürlüğü- Asayiş Şube Müdürlüğü Polis Memuru​

* 2002- 2005 Balıkesir Vali Konağı Koruma Amiri​

* 2005- ~~ İçişleri Bakanlığının 03/10/2004 tarihinde açmış olduğu Sivil Savunma Uzmanlığı Unvanı Görevde Yükselme sınavını kazanarak, mezkûr bakanlığın  11/01/2005 tarih ve B050PGM0730002-02 sayılı bakan onayıyla Balıkesir İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne Sivil Savunma Uzmanı olarak atanmıştır. Halen bu görevi yürütmektedir.       

* 01.06.2015 tarihinden itibaren İ.M.İ. Şube Müdürlüğü görevini yürütmektedir. ​   ​  ​

Birim Telefon Numarası: (0266) 246 26 70

Dahili                            : -----


Görevleri

Başbakanlık ( Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı)'tan:

SİVİL SAVUNMA UZMANLARININ İDARİ STATÜLARİ, GÖREVLERİ,

ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI İLE EĞİTİMLERİ

HAKKINDA YÖNETMELİK

 

            Sivil Savunma Uzmanlarının Görevleri

            MADDE 9- 

1- Sivil Savunma Uzmanları bulundukları kurum ve kuruluşlarda aşağıdaki görevleri yapar:

     a- Sivil savunma planlarını hazırlamak ve bu planları güncellemek,

     b- Kamu kurum ve kuruluşlarının tahliyeye ilişkin planlamasını koordine etmek,

     c- Sivil savunma servislerinin kuruluşunu sağlamak ve eğitimlerini yaptırmak,

     ç- Afet, sivil savunma ve acil durum hizmetleri için gerekli olan araç, gereç ve      malzemenin tedarik ve teminini ilgili birimlerle koordine ederek planlamak, mevcutların bakım ve korunmalarının takibini yapmak,

     d- Afet, sivil savunma, acil durum ve seferberlik hizmetleri için gerekli ödeneği ilgili birimlerle koordine ederek belirlemek ve bütçeye konulmasını sağlamak,

     e- Afet ve acil durum hallerinde müdahaleyi koordine etmek ve üst yöneticileri bilgilendirmek.

     f- Hizmetlerle ilgili mevzuat, yayın ve direktifleri izlemek, incelemek ve bunların gereklerini yerine getirmek,

     g- Bu Yönetmelikte belirtilen görevlerin yerine getirilmesi amacıyla; Kurumu ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ve diğer kamu kurum ve kuruluşları arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak,

     ğ- Kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer savunma ile iş ve işlemleri yürütmek,

     h- 27/11/2007 tarihli ve 2007/12937 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik hükümlerinin kurumunda uygulanmasını takip etmek ve yangın önleme tedbirlerini denetlemek,

     ı- Kurum içerisinde ikaz ve alarm haberlerinin alınıp verilmesi ve siren sisteminin işletilmesine ilişkin işlemleri yürütmek,

     i- Kurumun sığınaklarla ilgili hizmetlerini düzenlemek ve yürütmek,

     j- Afet, sivil savunma, acil durum, kimyasal, biyolojik ve nükleer tehdit ve tehlikeler, koruyucu güvenlik ve ilk yardım konularında personeli ile kurumun denetimine tabi özel kuruluş personeline eğitim vermek,

     k- Afet, sivil savunma, acil durum ve seferberlikle ilgili düzenlenen tatbikatlarda kurumu adına sekretarya hizmetlerini yapmak, bu konularla ilgili kurumlarda tatbikatlar düzenlenmesini ve yürütülmesini sağlamak,

     l- Kurumun denetimine tabi kurum ve kuruluşlarında yürütülen afet, sivil savunma, acil durum, seferberlik ve koruyucu güvenlik hizmetlerini denetlemek,

     m- Seferberlik ve savaş hali hazırlıkları ile ilgili iş ve işlemlerini yapmak ve yaptırılmasını sağlamak,

     n- Kurumun Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezinin sekretarya hizmetini yapmak, İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi ile koordinasyonu sağlamak,

     o- Koruyucu güvenlik hizmetlerinin koordinasyonunu sağlamak, kamu kurum ve kuruluşların üst amiri adına hizmetin takip ve denetimini yapmak,

​     ö- İlgili mevzuat uyarınca kurumun üst yöneticisi tarafından verilen görevleri yapmak.

2- Sivil savunma uzmanlarına ilgili mevzuatta yer almayan herhangi bir görev verilemez.​

Birim Arşivi

  • ​Arşiv Güncelleniyor...
''